Nữ thần Ánh Sáng (Descended Light Goddess)

  • HP: 50 000 000
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Descended Light Goddess
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 63
  • Thuộc tính: Không có (tiêu chuẩn)

Tất cả các model được lấy ra từ trong game nên vẫn còn nguyên dạng model 3D .

Đây là vị nữ thần đại diện cho Liên minh Ánh  Sáng với HP “trâu bò” nhất thế giới Shaiya , hơn cả Nữ thần của LMPN. Vị nữ thần này rất ít khi xuất hiện trừ các sự kiện cho GM tổ chức, không phải là 1 loại “quái vật” bình thường.

HP: 50 000 000
The original English name: Descended Light Goddess
Level minimum can beat: 63
Attribute: None (standard)
All models are taken out of the game should remain in the form of 3D models.

This is the goddess representing the Alliance of Light with HP “like buffalo” the world’s most Shaiya, more than the Goddess from  Union of Fury. Goddess rarely appear except for the GM held events, this is not a normal monster.

Advertisements