Chiến binh Jehar. Đấu sĩ Jehar (Dian kent, Idun Valdru)

Chiến binh Jehar

 • HP: 4 590 000 ( Shaiya Hero : 5 000 000)
 • Tên nguyên bản tiếng Anh: Dian kent
 • Level tối thiểu có thể đánh được: 74 ( Shaiya Hero: 83)
 • Thuộc tính: Vô thuộc tính (tiêu chuẩn)

Đấu sĩ Jehar

 • HP: 4 590 000 ( Shaiya Hero : 5 000 000)
 • Tên nguyên bản tiếng Anh: Idun Valdru
 • Level tối thiểu có thể đánh được: 74 ( Shaiya Hero: 83)
 • Thuộc tính: Vô thuộc tính (tiêu chuẩn)

Chiến binh Jehar  thuộc LMAS

Đấu sĩ Jehar thuộc LMPN

Trong khi Xadonian canh giữ Soul Destroyer, Jehar cùng với Haruhion và Freezing Mirano ra sức tàn phá những căn cứ cũ của bọn phản loạn trên lục địa Teos Eperios, nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa. Sau khi dẹp xong bọn phản loạn, thế lực của Jehar bành trướng ngày càng rộng, đàn áp tiêu diệt mọi thứ trên đường đi của chúng

Trong một thời gian dài, không một ai dám chống lại Jehar cho đến khi Duiminas Merr vùng Deep Desert nổi dậy và phát động một cuộc nổi loạn nhằm vào Jehar. Merr là người Duiminas, chủng người đã phản bội nữ thần Etaine dẫn đến sự diệt vong của thế giới. Chính từ những vết nhơ trong quá khứ của tổ tiên mà Merr muốn hạ bệ Jehar để chiếm lại Teos Epeiros khôi phục danh dự cho tộc người Duminas. May mắn thay trong cuộc chiến này Merr không phải chiến đấu một mình mà có sự trợ giúp từ những vị thần Amun Ra, một thế lực mới nổi lên ở Deep Desert. Với sức mạnh hỗ trợ từ Amun Ra thế lực của Merr phát triển vượt bậc đủ sức đối đầu với Jehar trong cuộc chiến lật đổ loài rồng.
Cùng với Kẻ bí ẩn (Cryptic One) , Jehar là “trùm” một thời trong Shaiya Chương 3

Dian kent

 • HP: 4 590 000 (Shaiya Hero: 5 000 000)
 • The original English name: Dian kent
 • Minimum level can beat: 74 (Shaiya Hero: 83)
 • Attribute: No attribute (standard)
 • Gladiator Jehar

Idun Valdru

 • HP: 4 590 000 (Shaiya Hero: 5 000 000)
 • The original English name: Idun Valdru
 • Minimum level can beat: 74 (Shaiya Hero: 83)
 • Attribute: No attribute (standard)

Warrior Jehar  belong to alliance of light 

Fighter Jehar  belong to union of fury 

While Xadonian Keeper Soul Destroyer, Jehar with Haruhion and Freezing Mirano destructive of them former rebel bases on the continent of Teos Eperios, engulfed everything in flames. After cleaning them in rebellion, the forces of expansion Jehar increasingly broad crackdown destroy everything in their paths

For a long time, no one dared resist Jehar until Duiminas Merr the Deep Desert insurgency and launched a rebellion aimed at Jehar. Merr are Duiminas, race had betrayed the goddess Etaine lead to the destruction of the world. It is from the stain of past ancestors that Merr’d bring down Jehar to retake Teos Epeiros restore honor ethnic Duminas. Fortunately in this war Merr not fight alone but with the help of the gods Amun Ra, a new force emerged in Deep Desert. With strong support from the Amun Ra’s forces Merr boom enough to confront Jehar in the fight to overthrow the dragons.
 With Cryptic One, Jehar “boss” for a long time in Shaiya Chapter 3

Chiến binh Jehar (Dian kent)

Đấu sĩ Jehar (Idun Valdru)

Advertisements