Thần Dios Exiel (Dios Exiel)

 Thần Dios Exiel

  • HP: 2 582 815 ( Shaiya Hero : 5 000 000)
  • Tên nguyên bản tiếng Anh: Dios Exiel
  • Level tối thiểu có thể đánh được: 64 ( Shaiya Hero: 70)
  • Thuộc tính: Vô thuộc tính (tiêu chuẩn)

Đây là boss trong đền Caelum

Dios Exiel

  • HP: 2 582 815 (Shaiya Hero: 5 000 000)
  • The original English name: Dios Exiel
  • Minimum level can beat: 64 (Shaiya Hero: 70)
  • Attribute: Unknown attribute (standard)

This is the boss in the Caelum Sacra

Advertisements