Shaiya chương VI:Hệ thống thú mới (Shaiya Chapter VI: new pets system)

Pet của tộc Vail: (Vile)

 

Pet của tộc Tyran: (Death Eater)

Pet của tộc Human: (Human)

Pet của tộc Elf:  (Elf)

Tuần lộc mới: (new reindeer)

 

Combo thêm tuần lộc cũ của LMPN (old reindeer of Union of Fury)